OBCHODNÍ PODMÍNKY & REKLAMAČNÍ ŘÁD & GDPR 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Vizážistické služby zajišťuje Kristýna Hanáková, Litoměřická 582/16, Praha 9, IČ 76357741 (dále jen "Vizážistka"), zapsána na příslušném úřadě městské části Praha 9 viz §71 odst.2 živnostenského zákona.

Komunikace a uzavírání smluvních podmínek probíhá mezi Vizážistkou a osobou zajímající se o vizážistické služby či objednávající si vizážistické služby (dále jen "Klientem").

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o Dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou k dispozici na webových stránkách a u Vizážistky. Při uzavírání smlouvy byl Klient prokazatelně seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Vizážistky.

Komunikace mezi Klientem a Vizážistkou může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
K uzavření Smlouvy o Dílo může dojít na základě ústní či písemné objednávky Klientem u Vizážistky a jejím přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla.

Smlouva o Dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

REZERVACE TERMÍNU A REZERVAČNÍ POPLATEK
Termín lze poptat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Facebook Messenger nebo Instagram.

Na základě objednávky je rezervován termín vizážistických služeb. Pro potvrzení Vaší rezervace je možné požadovat uhrazení rezervačního poplatku ve výši hodnoty poskytovaných služeb v den, na který byla vytvořena rezervace (dle typu služby) a to bankovním převodem na účet 283818055/0300 vedený u ČSOB, a.s. do 5 dnů od vystavení faktury / potvrzení objednávky Vizážistkou.

Rezervací služeb vizážistky se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Z webové prezentace poznal styl vizážistky a tím pádem s ním souhlasí.

Vizážistka je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit, pokud Klient neuhradí rezervační poplatek ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti a může termín nabídnout jinému zájemci. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.

Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 21 dnů před dnem konáním vizážistických služeb, ve kterém má být Dílo zhotovováno. V takovém případě mu bude vrácen rezervační poplatek. Po uplynutí této lhůty propadá rezervační poplatek v plné výši ve prospěch Vizážistky.

Klient má právo termín objednané služby změnit a to nejpozději 21 dnů před termínem, kdy má dojít k vykonání Díla. Výjimku tvoří změna termínu z důvodu nemoci (nutno doložit lékařské potvrzení) nebo nepředvídatelné události. Není přípustné realizovat líčení nebo česání při infekčních onemocněních klienta nebo jiného z účastníků. Hodnota rezervačního poplatku bude odečtena z finální ceny vizážistické zakázky.

Vizážistka si vyhrazuje právo na odpuštění rezervačního poplatku u stálých klientů a to dle svého osobního uvážení. Odpuštění rezervačního poplatku není vymahatelné.

CENY
Ceny jsou stanoveny ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách www.kristynahanakova.cz nebo ceníkem dostupným u Vizážistky v tištěné podobě.

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách.

Toto ustanovení nevylučuje uzavření Smlouvy o Dílo za individuálně sjednaných podmínek (týká se nestandardních zakázek - jiný rozsah a povaha zakázky než je uvedena v ceníku, např. vizážistické služby dvaceti osob pro firmu, vizážistické služby pro komerční účely, vizážistické služby na akcích apod.).

TFP SPOLUPRÁCE
Jedná se o specifickou formu Smlouvy o TFP focení mezi Vizážistkou a Klientem, kdy Vizážistka poskytne své služby výměnou za úplný souhlas se zveřejněním fotek od Klienta.

Tento typ služeb není standardně v nabídce vizážistických služeb. Jsou nabízeny konkrétním klientům na specifické projekty Vizážistky, za účelem umělecké tvorby, workshopů či jako podpora sebevzdělávání (makeup/hair trénink) nebo rozšíření portfolia (prezentace).

Spolupráce je vždy přesně specifikována ve Smlouvě o TFP focení.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená Vizážistkou.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Vizážistky, či jejich akceptování Klientem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Vizážistka se zavazuje Klientovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Vizážistky v den uzavření smlouvy.

Pro případ, že Vizážistka přijme objednávku, kterou není schopna sama zhotovit, je za tím účelem oprávněna využít třetí osoby.

Případné požadavky Klienta na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Vizážistkou akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Vizážistka ovlivnit či odvrátit a brání Vizážistce, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Vizážistka právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Vizážistka odpovědnost za vzniklé škody.

Vizážistka je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

Vizážistka si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě nedostavení se Klienta na smluvené místo ve smluvený čas. Tolerována je prodleva maximálně 15 minut. V takovém případě rezervační poplatek propadá ve prospěch Vizážistky. Výjimku tvoří nepředvídatelné události, zdržení důsledkem živelných pohrom apod.

Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout Vizážistce všechny potřebné informace, nejlépe písemně a případně dle požadavků Vizážistky, aby mohla Vizážistka, co možná nejpřesněji poskytnout Klientovi vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

Po podpisu Smlouvy o Dílo nebo potvrzení objednávky Klienta Vizážistkou je Klient povinen zaslat na účet Vizážistky rezervační poplatek jehož výši určí Vizážistka, pokud není ve smlouvě nebo její příloze dohodnuta záloha jiná. Nejčastěji je výše rezervačního poplatku shodná s výší poptávaných služeb v den realizace Díla.

V případě, že tento rezervační poplatek nebude zaplacen, není Vizážistka povinna započít s prováděním Díla. Za Dílo dodané Vizážistkou Klientovi, je Klient povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Vizážistky a v den odsouhlasení objednávky.

REALIZACE VIZÁŽISTICKÝCH SLUŽEB
Klient včetně dalších účastníků a Vizážistka se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace objednaných služeb. V rámci realizace služeb jsou zahrnuty hlavně - líčení, úprava vlasů, lepení umělých řas a jiné.

Dopravu Vizážistky na sjednané místo hradí vždy klient dle platného ceníku. Platí se cesta tam i cesta zpět. V případě přejezdu od jednoho klienta k dalšímu vždy Klienti zaplatí cestu tam nebo zpět a půl cesty od jednoho klienta ke druhému.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ PRO VIZÁŽISTKU
Objednáním služeb (telefonicky, e-mailem, vyplněním formuláře) udělujete souhlas ke zveřejnění fotografií a videí Vizážistkou. Souhlas obsahuje 3 body s tím, že udělujete souhlas se všemi. Objednáním služeb udělujete souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami. Souhlas u fotografií osob mladších 16 let uděluje zákonný zástupce.

Kategorie souhlasu se zveřejněním:

  • Pro tištěné materiály - brožury, vizitky, letáky, publikace, na internetu se fotografie mohou objevit jako fotografie těchto materiálů.
  • Pro elektronickou prezentaci - webové stránky www.kristynahanakova.cz a sociální sítě (Facebook, Instagram a další).
  • Backstage - zákulisní fotky/videa nebo fotka "před" "po" pro tištěnou i elektronickou prezentaci (rozsahy prezentace definovány u předchozích dvou bodů).

A to za účelem propagace činnosti, aby klienti mohli vidět styl práce, kterou Vizážistka vytváří.

Udělený souhlas je možné kdykoli písemně zrušit či upravit a bude na něj reagováno stažením/smazáním fotografií z elektronických prezentací Vizážistky. Fotografie pak nebudou dále používány pro prezentace. Již vytištěné fotografie v tiskových materiálech zůstanou v nákladu, který byl již vyhotoven a pro další dotisk již použity nebudou. Dodatečné stažení vyhotovených materiálů není možné.

V. ZÁRUKA KVALITY ZAKÁZKY, REKLAMACE
Vizážistka dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.

Dílo bude Vizážistkou dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce Vizážistky formou písemné objednávky Klienta. Vlastnictví k Dílu přechází z Vizážistky na Klienta uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Klienta hodinou převzetí Díla.

Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Klient není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.

Vizážistka neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Klientem, jestliže Vizážistka na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Klienta upozornila.

Vizážistka neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným anebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Klientovi.

Reklamace se nevztahují na vizuální a funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení anebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Vizážistkou.

Reklamace práce Vizážistky je možná pouze před skončením líčení nebo česání, případně v jeho průběhu. Po skončení líčení nebo česání už nikoli.

Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci.

Pokud není klient spokojen s uměleckým stylem Vizážistky, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací vizážistky, kterou si pro svou zakázku vybere.

VI. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ PODMÍNKY
Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné dočasné podobě.

V případě zhotovení fotografií díla Vizážistkou platí: Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Vizážistka. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Vizážistky.

Výjimku tvoří užití fotografie díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby anebo užití fotografie díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o Dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ
Vizážistka nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zhotoveného díla, počínaje první minutou po dokončení zhotovení díla.

Vizážistka je oprávněna kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud se Klient chová nevhodně, s rozporem se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

Vizážistka je oprávněna použít a modifikovat dodaná data a podklady Klientem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Vizážistka nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

Dále si Vizážistka vyhrazuje právo nearchivovat ani nezálohovat snímky díla déle než na dobu smluvního plnění, tedy 2 roky od předání Díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás musím informovat o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách.

Správcem osobních údajů je Kristýna Hanáková, Vizážistka, Praha, IČ: 76357741.